Tổng quan về dịch vụ tư vấn thuế

Tin đăng ngày : 16/09/15 | 2414 lượt xem

1. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn Thuế

Mục tiêu tư vấn thuế của ASEAN - AC là đưa ra cho Quý khách hàng thấy được lợi ích khi sử dụng dịch vụ tư vấn các thủ tục về Thuế hoặc soát xét BCTC vì mục đích Thuế.

Thuế sẽ là một chi phí khổng lồ nếu Quý khách hàng không quan tâm đầy đủ đến hồ sơ kế toán và lập báo cáo quyết toán thuế.

Thuế vừa là quy định của Luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp.Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu doanh nghiệp biết lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế phù hợp và có năng lực.

Nếu doanh nghiệp không nắm rõ hoặc chưa được cập nhật đầy đủ các quy định, chế tài về thuế, sẽ có rủi ro rất lớn liên quan tới nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp kiểm tra hiện trạng tuân thủ pháp luật thuế và tính toán ảnh hưởng của thuế tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp thực hiện các quy định về thuế và có kế hoạch kịp thời:

- Kiểm tra, rà soát tình trạng tuân thủ thuế tại doanh nghiệp trên cơ sở các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể để phát hiện các lỗi của doanh nghiệp dẫn tới doanh nghiệp lãi giả, lỗ thật, phát hiện nguy cơ bị truy thu thuế.

2. Phạm vi công việc tư vấn thuế

Lĩnh vực tư vấn thuế của ASEAN - AC bao gồm việc tư vấn về tính tuân thủ pháp luật về thuế, tư vấn xử lý các vụ việc cụ thể, tư vấn thường xuyên, hỗ trợ kê khai, lập báo cáo thuế, áp dụng ưu đãi thuế, hoàn thuế, chính sách thuế đặc thù, ảnh hưởng của thuế trong giai đoạn đầu tư, chia tách, sát nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, các nghiệp vụ mua bán xuyên quốc gia… Phạm vi tư vấn thuế của ASEAN - AC cũng bao trùm tất cả các sắc thuế, điển hình như thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập cá nhân…

3. Nội dung và quy trình tư vấn thuế

3.1 Nội dung chính của công tác tư vấn thuế

- Tư vấn kê khai và nộp thuế.

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Tư vấn về công tác hạch toán kế toán và chấp hành chế độ kế toán liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

- Các vấn đề khác có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

3.2 Quy trình tư vấn thuế của ASEAN - AC bao gồm các bước công việc sau:

- Lập kế hoạch;

- Thực hiện tư vấn;

- Lập báo cáo.

Cách tiếp cận trên cho phép chúng tôi:

- Hiểu rõ thực trạng công tác thuế của Quý Khách hàng;

- Xây dựng kế hoạch tư vấn thuế sát thực; định hướng công tác tư vấn thuế tập trung vào những rủi ro lớn của Quý Khách hàng liên quan tới công tác thuế;

- Xác định các yêu cầu và mong muốn của Quý Khách hàng để chuẩn bị và thực hiện tốt nhất kế hoạch cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho Quý Khách hàng;

- Đặc biệt, chúng tôi có thể đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu về công tác thuế của Quý Khách hàng, trên cơ sở đó tư vấn cho Quý Khách hàng hệ thống giải pháp đồng bộ, theo một lộ trình thích hợp, nhằm hoàn thiện công tác thuế của Quý Khách hàng.

Tính độc lập và tính bảo mật:

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính độc lập và tính bảo mật các thông tin chúng tôi thu thập được trước, trong và sau quá trình thực hiện tư vấn thuế. Đây cũng là yêu cầu nghề nghiệp và quy định của ASEAN - AC nhằm bảo vệ lợi ích của Quý Khách hàng.

4. Tổ chức thực hiện

4.1 Lập kế hoạch tư vấn thuế

Trong giai đoạn lập kế hoạch tư vấn, ASEAN - AC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đạt được sự hiểu biết về Quý Khách hàng về các mặt sau:

- Hoạt động kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

- Đánh giá một cách khái quát về công tác thuế của Quý Khách hàng;

- Xác định rủi ro ở mỗi loại sắc thuế của Quý Khách hàng;

- Lập kế hoạch tư vấn thuế chi tiết.

Kế hoạch tư vấn thuế được xây dựng trên cơ sở đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, đánh giá rủi ro và phân tích tổng quát tình hình, đặc điểm trong công tác thuế của Quý Khách hàng.Kế hoạch tư vấn thuế được lập bởi các chuyên viên có kinh nghiệm, được soát xét qua các cấp trực tiếp phụ trách công tác tư vấn thuế.

4.2. Thực hiện tư vấn thuế

Công việc tư vấn thuế bao gồm ba (03) giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Thực hiện công tác kiểm tra chi tiết tại văn phòng Quý Khách hàng.

 • Tìm hiểu và đánh giá thực trạng về công tác thuế của Quý Khách hàng.
 • Đánh giá tình hình tuân thủ các Luật thuế của Quý Khách hàng.
 • Kiểm tra tính hợp pháp toàn bộ hóa đơn, chứng từ và tài liệu kế toán làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế.
 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ kế toán có liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
 • Kiểm tra việc tự kê khai, tự quyết toán và nộp các sắc thuế có liên quan, cụ thể:

+ Thuế giá trị gia tăng;

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Thuế thu nhập cá nhân;

+ Các sắc thuế khác (nếu có).

 • Các công việc khác có liên quan đến hoạt động tư vấn thuế.

Giai đoạn 2: Tổng hợp kết quả thực hiện tại văn phòng ASEAN - AC.

Chúng tôi sẽ căn cứ vào thực trạng công tác thuế của Quý Khách hàng để tổng hợp kết quả của các thành viên trong đoàn tư vấn để trao đổi cùng Quý Khách hàng. Dựa vào kết quả thực hiện ASEAN - AC sẽ đưa ra lời tư vấn nhằm mang lại lợi ích tối cao cho Quý Khách hàng.

Giai đoạn 3: Tư vấn.

Căn cứ vào kết quả thực hiện ở các giai đoạn trên, chúng tôi sẽ đưa ra những kiến nghị, tư vấn để hoàn thiện công tác thuế của Quý Khách hàng từ khi bắt đầu có nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến khi kê khai, nộp thuế đảm bảo quyền lợi cao nhất cho Quý Khách hàng.

4.3. Kiểm soát chất lượng Tư vấn thuế

Toàn bộ công việc Tư vấn thuế được kiểm soát bởi phòng Kiểm soát chất lượng Tư vấn thuế và thành viên Ban Giám đốc kiểm soát chất lượng cuộc Tư vấn thuế.

Mục đích của việc kiểm soát chất lượng Tư vấn thuế nhằm đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ đảm bảo về chất lượng, tư vấn tối đa đem lại lợi ích cho khách hàng thông qua kết quả sản xuất kinh doanh sau Tư vấn thuế.

4.4.  Hoàn thành tư vấn thuế và lập Báo cáo tư vấn thuế

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo Tư vấn thuế của Quý Khách hàng sau khi gửi dự thảo và được sự đồng ý của Quý  Khách hàng.

Trong Báo cáo tư vấn thuế, ASEAN - AC sẽ nêu rõ thực trạng công tác thuế của Quý Khách hàng, những ảnh hưởng sẽ được định lượng rõ ràng và ASEAN - AC sẽ đề xuất phương hướng khắc phục những tồn tại trong công tác thuế của Quý Khách hàng nhằm hạn chế những rủi ro không đáng có.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài