Chữ ký hóa đơn

Tin đăng ngày : 30/09/15 | 788 lượt xem

Câu hỏi:

Trường hợp trên hóa đơn nếu đóng mộc treo không phải do chủ DN ký thì có cần bổ sung giấy ủy quyền của chủ DN cho người ký không?

Trả lời:

Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

 

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

 

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp hóa đơn không phải do chủ DN ký thì thì phải có giấy ủy quyền của chủ DN cho người trực tiếp bán hàng ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu (mộc) của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn (đóng dấu treo).

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài