Chi phí hợp lý

Tin đăng ngày : 10/09/15 | 713 lượt xem

Câu hỏi:

DN có phát sinh chi phí đầu năm 2014 nhưng sang năm 2015 mới hạch toán vào chi phí vậy chi phí trên có được xem là hợp lý không? thuế của chi phí trên có được khấu trừ không? Văn bản nào hướng dẫn?

Trả lời:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, TT 78 /2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 quy định:

 

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

 

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 

Tuy nhiên, khoản 2.31, Điều 6, TT 78 /2014/TT-BTC nêu trên có quy định các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế thì không được tính vào CP được trừ (trừ một số khoản chi được quy định)

 

Theo đó, khoản chi tiền dầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 6, TT 78 /2014/TT-BTC thì sẽ được tính vào CP được trừ nhưng phải khớp vào doanh thu của năm 2014. Quý DN sẽ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN năm 2014, quý DN tham khảo quy định về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế tại khoản 5, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế, T156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 có hiệu lực 6/11/2013

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài