Chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN

Tin đăng ngày : 08/09/15 | 610 lượt xem

Câu hỏi:

Công ty có được tính vào chi phí được trừ đối với hàng hoá bị hỏng do hết hạn sử dụng không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 2.1 Thông tư  96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ quy định trên thì nếu hàng hoá bị hư hỏng do hết hạn sử dụng mà không được bồi thường sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài