Chi phí hợp lý khi QT thuế TNDN

Tin đăng ngày : 13/05/15 | 639 lượt xem

Câu hỏi:

Quốc hội vừa mới thông qua Luật số 71 sửa đổi có nội dung mới về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: sẽ bỏ quy định " trần " các "khoản chi không được trừ" khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết... liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Năm 2014, Doanh nghiệp tôi đã chi cho quảng cáo vượt quá " 15% " chi phí được trừ của doanh nghiệp. Vậy xin hỏi Doanh nghiệp tôi có được tính vào chi phí được trừ khoản chi vượt đó không?

Trả lời:

Ngày 26/11/2014 Quốc Hội đã thông qua Luật số 71 sửa đổi bổ sung 5 Luật thuế trong đó có sửa đổi một số nội dung của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt là bỏ trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. và Luật số 71 này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Như vậy, căn cứ vào hiệu lực thi hành của Luật số 71 thì năm 2014 chưa áp dụng quy định này. Quy định về các khoản chi phí về quảng cáo liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bạn phát sinh năm 2014 được áp dụng theo Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính và theo đó thì các khoản chi đó vẫn bị mức khống chế là 15%

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài