Tài liệu Thuế thu nhập cá nhân

Loại tài liệu Tên tài liệu Kích thước Tác vụ
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho năm 2015 1.5 MB
Thông tư 151/2014/TT-BTC 1.22 MB
Thông tư 119/2014/TT-BTC 303 KB
Thông tư 111/2013/TT-BTC 522 KB
Nghị định 12/2015/NĐ-CP 184 KB
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 204 KB
Luật số: 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế 100 KB
Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 32 KB
Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 139 KB

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài