Tài liệu Thuế giá trị gia tăng

Loại tài liệu Tên tài liệu Kích thước Tác vụ
Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng áp dụng trong năm 2015 1.52 MB
Thông tư 26/2015/TT-BTC 295 KB
Thông tư 151/2014/TT-BTC 1.22 MB
Thông tư 119/2014/TT-BTC 303 KB
Thông tư 141/2013/TT-BTC 84 KB
Thông tư số 219/2013/TT- BTC 605 KB
Nghị định 12/2015/NĐ-CP 184 KB
Nghị định 91/2014/NĐ-CP 71 KB
Nghị định số 92/2013/NĐ-CP 46 KB
Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 131 KB

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài