Thẩm định giá tài sản

 • Tổng quan về dịch vụ thẩm định giá

  (16/09/2015)

  Mục đích của việc thẩm định giá là thẩm định viên về giá sẽ đưa ra ý kiến về giá trị của tài sản được thẩm định phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài