Tầm nhìn chiến lược

 • Tầm nhìn chiến lược

  (15/11/2011)

  Mục tiêu chiến lược của ASEAN-AC là phấn đấu đến năm 2015 sẽ là một trong Top 20 doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam và đến năm 2020 sẽ là một trong Top 10 doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam. Sứ mệnh của ASEAN-AC xác định là: “Đem lại hiệu quả và lợi ích cho Quý Khách hàng sau kiểm toán”. Lĩnh vực cạnh tranh của ASEAN-AC: Đa dạng hoá các lĩnh vực Kiểm toán - Tư vấn tà..

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài