Tổng quan về cuộc báo cáo tài chính

Tin đăng ngày : 03/12/11 | 2158 lượt xem

Mục tiêu của cuộc kiểm toán:

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho Quý Khách hàng thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị mình.

Phạm vi công việc kiểm toán bao gồm:

- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Khách hàng;

- Kiểm toán các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, bao gồm các báo cáo:

 • Bảng Cân đối tài khoản;
 • Báo cáo Kết quả kinh doanh;
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung và quy trình kiểm toán Báo cáo Tài chính

Nội dung chính của cuộc Kiểm toán Báo cáo tài chính

- Kiểm toán việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định về kế toán có liên quan trong lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Kiểm toán chính sách kế toán đơn vị lựa chọn, áp dụng so với quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam trong lập và trình bày Báo cáo tài chính;

- Kiểm toán các ước tính kế toán Công ty đã thực hiện khi lập Báo cáo tài chính;

- Kiểm toán việc trình bày toàn bộ tình hình tài chính trên Báo cáo tài chính.

Quy trình kiểm toán của ASEAN-AC bao gồm các bước công việc sau:

(1)  Lập kế hoạch;

(2)  Thực hiện kiểm toán;

(3)  Lập báo cáo.

Cách tiếp cận trên cho phép chúng tôi:

(1)  Hiểu rõ thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, kế toán của Quý Khách hàng;

(2)  Xây dựng kế hoạch kiểm toán sát thực; định hướng cuộc kiểm toán tập trung một cách thích hợp vào những rủi ro liên quan tới hoạt động kinh doanh của Quý Khách hàng;

(3)  Xác định các yêu cầu và mong muốn của Quý Khách hàng về các dịch vụ, để chuẩn bị và thực hiện tốt nhất kế hoạch cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng;

(4)  Phương pháp tiếp cận này phù hợp với các yêu cầu ngày càng cao về tính chính xác và  minh bạch của Báo cáo tài chính; là cơ sở quan trọng để chúng tôi đưa ra báo cáo kiểm toán chất lượng và tin cậy;

(5)  Đặc biệt là chúng tôi có thể đánh giá được những điểm mạnh, yếu về hệ thống kiểm soát nội của Quý Khách hàng, trên cơ sở đó tư vấn cho Quý Khách hàng hệ thống giải pháp đồng bộ, theo một lộ trình thích hợp, nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính, kế toán của Quý Khách hàng.

Tính độc lập và tính bảo mật:

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính độc lập và tính bảo mật các thông tin chúng tôi thu thập được trước, trong và sau quá trình thực hiện kiểm toán. Đây cũng là yêu cầu nghề nghiệp và quy định của  ASEAN-AC nhằm bảo vệ lợi ích của Quý Khách hàng.

Tổ chức thực hiện

Lập kế hoạch kiểm toán

Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, ASEAN-AC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đạt được sự hiểu biết về Quý Khách hàng về các mặt sau:

(1)  Hoạt động kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán;

(2)  Đánh giá các rủi ro gắn liền với hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Quý Khách hàng;

(3)  Phân tích sơ bộ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Quý Khách hàng;

(4)  Xác định tính trọng yếu trên Báo cáo tài chính;

(5)  Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết;

Kế hoạch kiểm toán được xây dựng trên cơ sở đánh giá điểm mạnh, yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và phân tích tổng quát tình hình, đặc điểm của Quý Khách hàng. Kế hoạch kiểm toán được lập bởi các kiểm toán viên có kinh nghiệm, được soát xét qua hai cấp là Chủ nhiệm kiểm toán và thành viên Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách cuộc kiểm toán.

Thực hiện kiểm toán

Việc thực hiện kiểm toán bao gồm:

(1)  Kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ;

(2)  Kiểm tra, đánh giá hệ thống kế toán;

(3)  Kiểm tra chi tiết từng chỉ tiêu trình bày trên Báo cáo tài chính;

(4)  Tổng hợp và đánh giá kết quả kiểm tra chi tiết cho từng khoản mục trình bày trên Báo cáo tài chính.

Trong quá trình kiểm toán chúng tôi sẽ thực hiện thông qua hai phương pháp là thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản để:

(5)  Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Khách hàng, phát hiện những điểm cần khắc phục và đề xuất với Quý Khách hàng những giải pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho Quý Khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh.

(6)  Thu thập đầy đủ các bằng chứng về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo Tài chính để làm cơ sở đưa ra các ý kiến nhận xét về tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động của Quý Khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả tối đa của kiểm toán.

Cuộc kiểm toán sẽ được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán bởi các kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán. Nhóm kiểm toán sẽ bao gồm trưởng nhóm và các nhân viên kiểm toán.

Toàn bộ công việc kiểm toán được soát xét bởi Chủ nhiệm kiểm toán, phòng Kiểm soát chất lượng kiểm toán và thành viên Ban Giám đốc kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán.

Hoàn thành kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán

(1)  Trong quá trình thực hiện kiểm toán nếu phát hiện các sai sót kỹ thuật chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với Phòng Tài chính Kế toán của Quý Khách hàng;

(2)  Khi kết thúc công việc kiểm toán tại đơn vị, chúng tôi sẽ tổ chức họp trao đổi, thống nhất kết quả quá trình kiểm toán với Ban Lãnh đạo của Quý Khách hàng;

(3)  Để thực hiện các nội dung trên, chúng tôi cần phải:

 1. Tổng hợp các kết quả kiểm toán;
 2. Phân tích tổng thể báo cáo tài chính để khẳng định các thông tin trên báo cáo tài chính là phù hợp với tình hình thực tế và sự hiểu biết của chúng tôi về hoạt động kinh doanh của Quý Khách hàng trong năm tài chính;
 3. Lập Dự thảo Báo cáo kiểm toán;
 4. Gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho đơn vị được kiểm toán;
 5. Trao đổi với đơn vị được kiểm toán và các bên có liên quan về số liệu kiểm toán;
 6. Phân tích soát xét các sự kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán;
 7. Tổng hợp kết quả kiểm toán của các phần hành để lập Thư quản lý (nếu có).

Phát hành Báo cáo Kiểm toán

(4) Sau khi thống nhất kết quả kiểm toán, chúng tôi sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có):

Báo cáo Kiểm toán:

Trong Báo cáo kiểm toán sẽ nêu rõ ý kiến của kiểm toán viên về:

 • Tính tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ các nguyên tắc tài chính, kế toán của Việt Nam.
 • Tình hình tài chính của Quý Khách được phản ánh qua các thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính
 • Việc tuân thủ pháp luật hiện hành trong công tác tài chính, kế toán của Quý Khách.

 

Thư quản lý (nếu có):

Thư này sẽ đề cập đến quá trình thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Quý khách hàng. Gồm các nội dung:

 • Tóm tắt quá trình kiểm toán và sẽ chú giải cụ thể những vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm toán;
 • Những điểm mà chúng tôi cho rằng cần hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ để góp phần thúc đẩy việc thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, kế toán của Quý Khách hàng.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài