Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

 • Tổng quan về cuộc kiểm toán XDCB

  (03/12/2011)

  1. Mục tiêu cuộc kiểm toán Mục đích của việc kiểm toán là kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành, có tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu..

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài