Giới thiệu

 • Ông Đặng Tấn Sơn, MBA - CEO - Kiểm toán viên

  (16/09/2015)

  Đã qua đào tạo chuyên môn trong các lĩnh vực kế toán doanh nghiệp, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán bảo hiểm, kế toán ngân hàng, lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán vốn đầu tư hoàn thành …. đã từng tham gia công tác tại các lĩnh vực như: Kiểm toán một số đơn vị hành chính sự nghiệp; Kiểm toán một số dự án có nguồn vốn từ Nước ngoài; Kiểm toán một số đơn vị thuộc các Tổng Công ty..

 • Ông Thái Văn Toàn - Phó Giám đốc, Kiểm toán viên

  (16/09/2015)

  Tham gia nhiều khóa học đào tạo của Công ty cũng như của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội thẩm định giá Việt Nam. Với những hiểu biết luật kế toán, các luật thuế các chuẩn mực kiểm toán kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính kế toán, tôi còn có khả năng thực hiện kế toán, kiểm toán; tư vấn công tác kế toán, quản trị doanh ng..

 • Ông Mai Việt Thắng - Phó Giám đốc, Kiểm toán viên

  (16/09/2015)

  Tham gia nhiều khóa học đào tạo của Công ty cũng như của hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội thẩm định giá Việt Nam. Hiểu biết luật kế toán, các luật thuế các chuẩn mực kiểm toán kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan đến tài chính kế toán Có khả năng thực hiện kế toán, kiểm toán; tư vấn công tác kế toán, quản trị doanh nghiệp; tư vấn về hệ ..

 • Thông báo của Bộ tài chính công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

  (23/02/2015)

  Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Bộ tài chính về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh dịch vụ Kiểm toán

  (31/12/2013)

  Theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67, từ ngày 1/1/2014, chỉ những DN kiểm toán đã được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận mới được cung cấp dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài