Tin tức

 • Ladywood Furniture Project

  (15/12/2012)

  Ladywood Furniture Project (Lfp) aim to help anyone in Birmingham who has a genuine need of furniture.

 • Birmingham Economic Development Department and City Housing Department

  (15/12/2012)

  Ladywood Furniture Project came into being in 1989 following the decision of the Department of Social Security to no longer offer grants to assist families furnishing new homes. In the beginning Ladywood Furniture Project, relied heavily on the good will of Community Services to collect and distribute furniture donated by the general public.

Kiểm toán
 • Mẫu văn bản 111

 • Chứng chỉ kế toán

 • Báo cáo tài chính

 • Kiểm toán BCTC

Dịch vụ thuế
 • Kê khai thuế

 • Thuế giá trị gia tăng

 • Thuế TNDN

 • Đăng ký chuyển lỗ

Thẩm định giá
 • Thẩm định giá BĐS

 • Tư vấn cổ phần hóa

 • Định giá tài sản

 • Xác định giá trị DN

Tài chính
 • Thẩm định giá BĐS

 • Tư vấn hoạch đinh KHKD

 • Tu vấn huy động vốn

 • Chào bán cổ phiếu

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài