Kiểm toán
 • Mẫu văn bản 111

 • Chứng chỉ kế toán

 • Báo cáo tài chính

 • Kiểm toán BCTC

Dịch vụ thuế
 • Kê khai thuế

 • Thuế giá trị gia tăng

 • Thuế TNDN

 • Đăng ký chuyển lỗ

Thẩm định giá
 • Thẩm định giá BĐS

 • Tư vấn cổ phần hóa

 • Định giá tài sản

 • Xác định giá trị DN

Tài chính
 • Thẩm định giá BĐS

 • Tư vấn hoạch đinh KHKD

 • Tu vấn huy động vốn

 • Chào bán cổ phiếu

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài

A No. 78 Trung Liet Str., Trung Liet Ward., Dong Da Distric - Ha Noi - Viet Nam
R Rom 03.08, TSQ EURO LAND Building, Mo Lao Urban Area, Mo Lao Ward, Ha Dong Dist., Ha Noi, Viet Nam
T (84 4) 3537 9515 * (84 4) 3537 9516)           F (84 4) 3537 9532
W www.aseanaudit.vn E asean@aseanaudit.vn
C Copyright © 2013 ASEAN-AC