Dịch vụ

 • Tổng quan về dịch vụ tư vấn thuế

  (16/09/2015)

  Thuế vừa là quy định của Luật pháp bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, vừa là chi phí đối với doanh nghiệp.Tuy nhiên chi phí thuế có thể giảm đến mức tối thiểu nếu doanh nghiệp biết lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế phù hợp và có năng lực. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ hoặc chưa được cập nhật đầy đủ các quy định, chế tài về thuế, sẽ có rủi ro rất lớn liên quan tới nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ảnh hưởng..

 • Tổng quan về dịch vụ thẩm định giá

  (16/09/2015)

  Mục đích của việc thẩm định giá là thẩm định viên về giá sẽ đưa ra ý kiến về giá trị của tài sản được thẩm định phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm nhất định.

 • Tổng quan về cuộc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành

  (16/09/2015)

  Mục đích của việc kiểm toán là kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành có được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định về quyết toán vốn đầu tư hiện hành, có tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình và kết quả đầu tư hay..

 • Tổng quan về cuộc báo cáo tài chính

  (03/12/2011)

  Mục tiêu của cuộc kiểm toán: Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp ch..

 • Tổng quan về dịch vụ tư vấn tài chính

  (03/12/2011)

  Quản trị tốt sẽ làm tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; Giúp doanh nghiệp phát hiện những thiếu sót và hạn chế rủi ro trong kinh doanh và điều hành nội bộ; giúp người lãnh đạo luôn kiểm soát được hoạt động của Công ty; xây dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư, nhà cung cấp và khách hàng, là điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp có thể duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài