Thông báo của Bộ tài chính công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015

Tin đăng ngày : 23/02/15 | 1174 lượt xem

THÔNG BÁO

Về việc công bố Danh sách doanh nghiệp thẩm định giá,

Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề

thẩm định giá tài sản năm 2015

-    Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

-    Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

-    Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

2. Danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 (Danh sách kèm theo).

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá phải thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 24/9/2015. Kể từ ngày 25/9/2015, các doanh nghiệp thẩm định giá được tiếp tục hoạt động khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp theo quy định của pháp luật về thẩm định giá .

Các Thông báo Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 (từ ngày 31/12/2014 trở về trước) của Bộ Tài chính không còn hiệu lực thi hành./.


Nơi nhận:

- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);

- Hội Thẩm định giá Việt Nam;

- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);

- Website Cục QLG (để đăng tin);

- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ

Đã ký

Nguyễn Anh Tuấn


DANH SÁCH CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính)


STT

Họ tên thẩm định viên

Năm

sinh

Giới

tính

Quê quán

Chức vụ

Thẻ Thẩm định viên

Thời hạn đăng ký hành nghề

Số thẻ

Ngày cấp

Từ

Đến

1

Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC - Việt Nam1

Đỗ Đình Quỳnh

1977

Nam

Nam Định

TGĐ

II05054

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015


2

Nguyễn Văn Thành

1977

Nam

Hải Phòng

PTGĐ

III06129

13/01/2009

01/01/2015

24/09/2015


3

Nguyễn Hồng Dũng

1982

Nam

Hải Dương

PTGĐ

VI10.348

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015


4

Trần Phú Hưng

1976

Nam

Hải Dương

PTGĐ

VI10.376

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015

2

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV
1

Nguyễn Thái Hà

1981

Nữ

Hà Nội

TGĐ

VI10.355

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015


2

Đoàn Kiên

1980

Nam

Ninh Bình

PTGĐ

VI10.384

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015


3

Trần Hữu Văn

1977

Nam

Hà Nam

TP

V09.303

01/07/2010

01/01/2015

24/09/2015


4

Nguyễn Thị Huyền Trang

1987

Nữ

Thái Bình

TĐV

VIII13.1011

10/12/2013

01/01/2015

24/09/201564

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN
1

Đặng Tấn Sơn

1965

Nam

Nam Định

VI10.415

05/10/2011

01/01/2015

24/09/2015


2

Thái Văn Toàn

1985

Nam

Nghệ An

PGĐ

VII11.670

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015


3

Đinh Thị Đoan Trang

1985

Nữ

Thái Bình

TP

VII11.672

27/09/2012

01/01/2015

24/09/2015


4

Nguyễn Thị Thu Thủy

1981

Nữ

Thái Bình

TP

VIII13.999

10/12/2013

01/01/2015

24/09/2015

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài