Con người ASEAN

 • Con người ASEAN-AC

  (29/10/2013)

  Đội ngũ nhân sự của Công ty chính là tài sản quan trọng nhất của ASEAN-AC. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ASEAN-AC đều đã tốt nghiệp đại học và sau đại học, đã làm việc trong ngành kiểm toán từ khi ngành này mới hình thành tại Việt Nam. Chúng tôi luôn rộng cửa, chào đón kiểm toán viên, kỹ thuật viên, chuyên gia tâm huyết với nghề gia nhập ngôi nhà chung ASEAN-AC.

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
 • Tài liệu kiểm toán

 • Tài liệu kế toán

 • Tài liệu thuế

 • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
 • Kế hoạch doanh nghiệp

 • Quản lý kinh doanh

 • Đào tạo nhân lực

 • Thu hút nhân tài