Tài liệu Chuẩn mực kế toán

Loại tài liệu Tên tài liệu Kích thước Tác vụ
Trọn bộ 26 chuẩn mực kế toán hiện hành và hướng dẫn (Năm 2015) 3.23 MB
Dự thảo 08 chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính (ban hành năm 2014) 310 KB
Thông tư số 161/2007/TT-BTC Hướng dẫn lại 16 chuẩn mực kế toán 874 KB
Thông tư số 21/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 4 Chuẩn mực kế toán Ban hành theo Quyết định 100/2005/QD-BTC (Đợt 25 412 KB
Thông tư số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 6 Chuẩn mực kế toán Ban hành theo Quyết định 12/2005/QD-BTC (Đợt 4) 667 KB
Thông tư số 23/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 6 Chuẩn mực kế toán Ban hành theo Quyết định 234/2003/QD-BTC (Đợt 3) 158 KB
Thông tư số 105/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 6 Chuẩn mực kế toán Ban hành theo Quyết định 165/2003/QD-BTC (Đợt 2) 531 KB
Thông tư số 89/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện 4 Chuẩn mực kế toán Ban hành theo Quyết định 149/2001/QD-BTC (Đợt 1) 81 KB
Quyết định số: 100/2005/QĐ-BTC ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Đợt 5) 436 KB
Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Đợt 4) 76 KB

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài