Tài liệu Chế độ kế toán

Loại tài liệu Tên tài liệu Kích thước Tác vụ
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 60 KB
Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 230 KB
Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 433 KB

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài