Công khai Báo cáo minh bạch

Tin đăng ngày : 19/04/14 | 1212 lượt xem

Theo điều 16, thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN thực hiện công khai báo cáo minh bạch theo phụ lục số 03.

Chi tiết báo cáo minh bạch vui lòng xem tại đây

Dịch vụ

Khách hàng
Bản tin
Tài liệu
  • Tài liệu kiểm toán

  • Tài liệu kế toán

  • Tài liệu thuế

  • Các tài liệu khác

Quản trị doanh nghiệp
  • Kế hoạch doanh nghiệp

  • Quản lý kinh doanh

  • Đào tạo nhân lực

  • Thu hút nhân tài